HVA ER ROTARY

Organisasjonen

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Rotary's formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.

Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land og geografiske områder, fordelt på nesten 33.000 klubber med til sammen over 1.2 millioner medlemmer

Rotarys lovgivende forsamling er lovrådet (Council on Legislation). Lovrådet trer sammen hvert tredje år for å behandle innkomne forslag til endringer i lover og vedtekter og forslag til policy- eller prosedyreendringer som ikke krever formelle lovendringer.  

Et viktig trinn i Rotary's historie var opprettelsen av Rotaryfondet (The Rotary Foundation) i 1917. Rotaryfondet har vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary's arbeid og er i dag et av verdens største privatfinansierte stipendieprogram og driver dessuten en omfattende humanitær virksomhet. De fleste rotarystipendene er gitt av Rotaryfondet.

Rotary kom til Norden og Norge med Kristiania Rotary Klubb i 1922. Ved byens navneskifte skiftet naturlig nok klubben navn til Oslo Rotaryklubb som etter charterdato 1. juni også er den eldste rotaryklubben i Skandinavia.

Som ett av de land med høyest medlemstetthet er Norge i dag delt inn i syv rotarydistrikter med til sammen 328 klubber og nesten 13.000 medlemmer.

Rotaryklubben

Rotaryklubben er selve ryggmargen i den internasjonale rotarybevegelsen. Her møtes medlemmene hver uke til frokost-, lunsj-, middags- eller kveldsmøter. Rotaryklubben skal være en god blanding av skjemt og alvor, hvor både samfunnsspørsmål og rotarysaker diskuteres.

Medlemsskap i en Rotaryklubb baserer seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben.

Rotaryklubben er medlem av Rotary International.

Rotarydistriktet

Rotarydistriktet er et nærmere definert geografisk område hvor Rotaryklubbene er assosierte medlemmer. Aktivitene og organiseringen av et Rotarydistrikt har til hensikt å hjelpe den enkelte Rotaryklubb til å kunne leve opp til Rotay's formål.

I Norge er det syv distrikter. Hvert distrikt ledes av en distriktsguvernør som er Rotary Internationals representant og øverste embetsmann i distriktet.

Norsk Rotary Forum

Norsk Rotary Forum (NORFO) er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de syv norske rotarydistrikter.

NORFO har som oppgave å fremme Rotary Internationals tjenestearbeid overfor yrkesliv og samfunnsliv, nasjonalt og internasjonalt. Dette skjer ved å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, og gjensidig formidle informasjon og utveksle erfaring.

Rotary's betydning for andre organisasjoner

Rotarybevegelsen har vært bidragsyter ved etableringen av mange velkjente, verdensomspennende organisasjoner. Og det er nettopp Rotary's engasjement på den internasjonale arena som har gjort organisasjonen anerkjent som en sentral Non Governmental Organization.

Med sine betydelige bidrag ved etableringen av FN ble grunnlaget lagt for at Rotary siden har vært delegert og hatt observatører ved de fleste FN-organisasjoner og møter.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Farsund Fjordhotell 4550 Farsund
Adresse: Lauervik Terasse 14
Postnummer: 4550
Sted: Farsund
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Klubben har på årsmøtet høsten 2017 besluttet at det ikke skal avholdes møter når skolene har ferie. Altså ikke møter i skolens vinterferie, i påskeuka, sommerferien, høstferien og juleferien.

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...